LAND MOBILITY

Celem projektu LAND-MOBILITY: "Innowacyjne i cyfrowe materiały szkoleniowe wspierające inicjatywy w zakresie mobilności gruntów" jest promowanie inicjatyw i innowacyjnych koncepcji dotyczących mobilności gruntów w krajach Unii Europejskiej poprzez opracowanie materiałów szkoleniowych i wytycznych dla właścicieli gruntów, rolników, władz i doradców w zakresie usług związanych z mobilnością gruntów, partnerstw w zarządzaniu gruntami i pośrednictwa w przejmowaniu gospodarstw rolnych.
Odtwórz wideo

01

Moduł

Ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności związanych z inicjatywą mobilności gruntów i procesem przekazania. Moduł zapewnia uczestnikom twarde i miękkie umiejętności wymagane do zaangażowania się w proces przekazania. Rozwój umiejętności osobistych, interpersonalnych i komunikacyjnych to kluczowe elementy modułu. Uczestnicy muszą ocenić i wdrożyć szczególnie sposoby rozwiązywania konfliktów. Dynamika zespołu i teoria zespołu pozwalają uczestnikom rozwinąć umiejętności poprzez tworzenie sieci, współpracę, zrozumienie swojego miejsca w zespole oraz zrozumienie różnych perspektyw właściciela gruntu i następcy.

02

Moduł

Skupia się na rozwoju twardych i miękkich umiejętności wymaganych do zarządzania i rozwoju gospodarstwa/przedsiębiorstwa rolnego. Moduł obejmie tematy takie jak rozpoczęcie działalności, zarządzanie przedsiębiorstwem i planowanie finansowe. Moduł bada różne opcje dostępne dla rolników w finansowaniu przejęcia. Uczestnicy mogą współpracować z rolnikami, którzy przeszli przez ten proces i stawią czoła wyzwaniom, które wymagają zastosowania teorii w praktyce. Zapewni im to możliwość doświadczenia rzeczywistych presji związanych z biznesem.

03

Moduł

Zapewnia uczestnikom kompleksowe zrozumienie podstawowych zasad marketingowych, brandingu i umiejętności cyfrowych wymaganych do zarządzania przedsiębiorstwem. Celem modułu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych do wdrożenia i rozwoju marketingu cyfrowego i strategii marki, które pomogą im w rozwoju biznesu i klienta. Moduł zbada szereg technologii cyfrowych, które mogą być wykorzystywane do tworzenia możliwości poprzez współpracę online.

04

Moduł

Koncentruje się na rozwijaniu podstawowych umiejętności wymaganych do zarządzania gospodarstwem rolnym i będzie obejmować przepisy gospodarstwa, BHP w rolnictwie, oceny ryzyka, szkolenia i edukacji, zrównoważonego rozwoju. Po ukończeniu modułu studenci będą w stanie krytycznie analizować i rozumieć odpowiednie przepisy gospodarstwa, mają zwiększoną świadomość znaczenia BHP w gospodarstwie oraz wdrażania szkoleń i narzędzi w celu zapewnienia zgodności z przepisami, zdolność do przeprowadzenia planu oceny ryzyka w gospodarstwie, oceny odpowiednich szkoleń a także wiedzy wymaganej do przestrzegania przepisów gospodarstwa.
Studium przypadku

1

Studium przypadku

2

Studium przypadku

3

Studium przypadku

4

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 2019-1-IE01-KA202-051449