Macra na Feirme

Strona internetowa:

O Macra na Feirme

Macra na Feirme została założona w 1944 roku jako irlandzka organizacja młodych rolników i młodzieży wiejskiej. Macra na Feirme jest dobrowolną organizacją dla młodzieży wiejskiej w wieku od 17 do 35 lat. Organizacja posiada ogólnokrajową sieć 200 klubów z prawie 9,000 młodych członków. Misją Macra na Feirme jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczności wiejskich w Irlandii poprzez wspieranie społecznego, ekonomicznego, kulturalnego, osobistego rozwoju i dobrego samopoczucia młodych ludzi związanych z obszarami wiejskimi, w tym młodych rolników, poprzez reprezentowanie ich interesów przy opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich polityk, programów i usług na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz poprzez rzecznictwo w ich imieniu. Wizją Macra na Feirme jest organizacja kierowana przez członków, która jest uznawana przez młodych ludzi, decydentów i społeczeństwo za kluczowe źródło dla młodych ludzi z obszarów wiejskich, w tym młodych rolników, oraz za ich autentyczny głos; która zapewnia poczucie przynależności do szerokiego i zaangażowanego grona członków; i która jest aktywnie wspierana w wypełnianiu swojej misji zarówno przez państwo, jak i społeczeństwo obywatelskie.

Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT)

Strona internetowa:

O Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT)

Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT) jest instytucją szkolnictwa wyższego w Irlandii. GMIT rozwija możliwości uczenia się przez całe życie poprzez nauczanie i badania, wspierając rozwój regionalny zgodny z krajową polityką szkolnictwa wyższego. GMIT jest zaangażowany w badania, doradztwo komercyjne i działalność społeczną. Plan strategiczny GMIT składa się z następujących pięciu filarów strategicznych, które mają kierować jego rozwojem: Uczenie się i Nauczanie; Współpraca i Sojusze; Badania, Rozwój i Innowacje; Zaangażowanie Studentów-Społeczności; Internacjonalizacja. GMIT, jako Insytut posiadający multi-kampus, wachlarz kierunków i wiele nagród, obsługuje zróżnicowane grono studenckie, aspiruje do bycia organizacją zorientowaną na studenta, koncentrującą się przede wszystkim na uczeniu się i nauczaniu. GMIT jest pierwszym irlandzkim instytutem szkolnictwa wyższego (HEI) uczestniczącym w programie wspólnych studiów doktoranckich Erasmus Mundus.

University of Bedfordshire

Strona internetowa:

O University of Bedfordshire

University of Bedfordshire jest instytucją szkolnictwa wyższego w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Jest to największy dostawca edukacji licencjackiej i podyplomowej w Bedfordshire. The Business School jest największą szkołą biznesu w regionie. Oferuje praktyczne, istotne, kursy zawodowe podbudowane doskonałości badań. Personel ma wiele nauczania, badań i doświadczeń handlowych. Ściśle współpracujemy z pracodawcami nad naszym programem nauczania, jednocześnie nawiązując bliskie kontakty z brytyjskimi firmami, aby zapewnić szeroki zakres szkoleń i akredytowanych programów branżowych. Przez ponad 25 lat Business School była zaangażowana w wiele różnych projektów częściowo lub w pełni finansowanych przez strony trzecie i organy finansujące. Większość projektów koncentrowała się na określaniu potrzeb szkoleniowych, opracowywaniu materiałów szkoleniowych oraz opracowywaniu i testowaniu systemów e-learningowych dla różnych typów zastosowań.

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o.

Strona internetowa:

O The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o.

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. jest prywatną spółką non-profit, która jest w trakcie procesu uzyskania statusu organizacji pozarządowej, zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego dla rolników, wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, zwiększaniem świadomości społeczeństwa na temat możliwości dostępu do funduszy UE oraz wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich poprzez promowanie agrobiznesu i rozpoczynania działalności gospodarczej na wsi. Głównym celem firmy jest poprawa bytu rolników poprzez oferowanie im najlepszych i najbardziej profesjonalnych i spersonalizowanych porad w dziedzinie rolnictwa, zgodnie z kontekstem ich własnych potrzeb i aspiracji biznesowych. Firma wierzy, że rolnictwo jest jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego w Polsce i dlatego chce przyczynić się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności polskich rolników.

PROPEL Europe

Strona internetowa:

O PROPEL Europe

PROPEL Europe, z siedzibą w Belgii, jest pozarządową organizacją non-profit, której celem jest umożliwienie Europejczykom kształtowania lepszej przyszłości dla nich samych, środowiska, w którym żyją, ich lokalnych gospodarek, ich kolegów z Europy i innych obywateli świata. PROPEL dąży do tego poprzez dostarczanie informacji, edukację i szkolenia oraz prowadzenie działań promocyjnych mających na celu wspieranie ducha przedsiębiorczości wśród Europejczyków w każdym wieku w różnych obszarach, głównie związanych z żywnością, rolnictwem, środowiskiem, zrównoważonym rozwojem, gospodarką okrężną i innowacyjnymi technologiami. PROPEL zapewnia edukację i szkolenia w zakresie: rozpoczynania działalności gospodarczej, dostępu do finansowania, angażowania się w możliwości agrobiznesu, interakcji środowiska z produkcją żywności, gospodarki cyrkularnej, łagodzenia zmian węglowych, ponownego wykorzystania surowców itp.

The European Landowners Organization (ELO)

Strona internetowa:

O European Landowners Organization

European Landowners Organization jest jedyną w swoim rodzaju federacją krajowych stowarzyszeń z UE28, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, zarządców gruntów i lasów oraz przedsiębiorców wiejskich na europejskim szczeblu politycznym. Statutowym zobowiązaniem ELO jest obrona i promocja zrównoważonego rozwoju, zachowania i ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych. Sieć ponad 64 organizacji w całej Europie reprezentuje kilka milionów osób zarządzających gruntami i lasami oraz zapewnia możliwość wyrażania stanowisk podzielanych przez ogromną liczbę zainteresowanych stron z całej UE i krajów kandydujących, jak również analizowania lokalnych skutków wdrażania prawodawstwa UE.